Projekt Norra Kärr

Den svenska berggrunden är unik som fyndplats för sällsynta jordartsmetaller, och svenska geologer och kemister har beskrivit nära en tredjedel av de metallerna. En fyndighet av särskilt ovanlig beskaffenhet befinner sig ca 15 km nordnordöst om Gränna vid Vättern. Geologen Alfred Törnebohm fann här 1906 ovanliga mineraler på platsen, som han namngav efter en gård till Norra Kärr. Gruvföretaget Boliden AB har sedemera undersökt platsen noggrant flera gånger under både 40- och 70-talet.

Tasman Metals AB började provborra i Norra Kärr i december 2009. Fyndigheten Norra Kärr är några hundra meter bred och ca 800 meter lång. Till skillnad från andra internationella fynd av sällsynta jordartsmetaller (eng förkortning REE) finns här endast  mycket låga halter av uran och torium, i praktiken bakgrundshalter, beroende på den mycket speciella bergarten. Detta förhållande gör att fyndigheten skiljer sig från andra REE-fyndigheter t.ex. i USA, Kina och Australien. Sveriges Geologiska Undersökning har i beslut i maj 2011 fastställt fyndigheten som ett riksintresse. Så här beskrivs Norra Kärr i myndighetens motivering:

Vid utpekande och avgränsning av ett riksintresse beaktar SGU bl.a. fyndighetens betydelse för landets försörjningsberedskap, hur väldokumenterad fyndigheten är, dess speciella materialegenskaper och om fyndigheten utgör en unik naturtillgång. Avgränsningen görs utifrån ett långsiktigt perspektiv (50 till 100 år).  SGU:s geologiska material i området visar att fyndigheten av alkalina bergarter vid Norra Kärr är mycket ovanlig. Prospektering och andra undersökningar som hittills har utförts visar också att fyndigheten innehåller goda halter av sällsynta jordartsmetaller. I massivet finns de mycket ovanliga bergarterna grennait och kaxtorpit och en rad ovanliga, främst zirkoniumhaltiga mineral samt ekonomiskt intressanta koncentrationer av flusspat och nefelin.

Internationellt bedöms Norra Kärr vara en av de viktigaste större REE-fynden i världen avseende s.k. tunga-REE och den enda av betydelse i hela Europa. Halten av uran och torium understiger väl 10-15 ppm, vilket säkerställer en miljösäker hantering. Enligt det kanadensiska klassificeringssystemet N143-101 uppgår fyndigheten till mer än 70 miljoner ton.

Ytterligare detaljinformation om de geologiska undersökningarna finns på www.tasmanmetals.com.