Nästa skede i gruvarbetet uppstartat

Tasman Metals har nu påbörjat den så kallade ”preliminära genomförbarhetsstudien”.

Teamet som genomför studien leds av GBM Minerals Engineering (GBM) från London. Andra involverade konsulter är Wardell Armstrong (WAI), Golder Associates (Golder) samt Denco Strategic Research & Consulting Inc.

Studien planeras att bli klar i slutet av 2014. Den kommer bland annat att inkludera ett uppdaterat flödesschema för anrikningen, en uppdaterad mineraltillgång (”CIM-compliant”) baserad på ytterligare 72 borrhål samt en uppdaterad finansiell kalkyl.

Även lokalisering, sandmagasin och vattenhantering samt miljö kommer att inkluderas och preciseras, men även fortsättningsvis kommer dessa att kunna förändras. Dessa delar kommer först vara klara till dess att ett eventuellt miljötillstånd lämnas in.

Den preliminära genomförbarhetsstudien följer på den uppdaterade preliminära ekonomiska studien, publicerad i juli 2013, och kommer att redovisa om projektet är genomförbart som tidigare tänkt.

Läs mer på www.tasmanmetals.com

Korrekt beslut att ge Tasman Metals tillstånd att provbryta

I juli 2013 beviljades Tasman Metals rätten att genomföra provbrytning av bergmaterial i Norra Kärr utanför Gränna av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Ett beslut som bekräftades av Mark- och Miljödomstolen den 31 mars 2014. Detta efter att ett 30-tal personer samt Naturskyddsföreningen i Ödeshög och Naturskyddsföreningen Östergötland har motsatt sig beslutet och yrkat på att det beviljade tillståndet ska upphävas. Som grund för överklagandet har de bland annat ansett att ansökan har varit ofullständig.

Mark- och Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt avslog dock överklagandet. Man konstaterade i domslutet att Tasman Metals har rätt att provbryta vid Norra Kärr, att företagets ansökan uppfyller alla de krav som finns i miljöbalken och finner inga skäl att bifalla några yttranden i överklagandet.

Tillståndet gäller för ett uttag av högst 200 m3 bergmaterial och Tasman Metals har fram till och med 31 december 2015 på sig att genomföra provbrytningen.

Tasman med i grupp som forskar om nya metoder

Tasman Metals medverkar i referensgruppen (”Industrial User Group”) tillhörande forskningsprojektet RARE3 (Research Platform for the Advanced Recycling and Reuse of Rare Earths).

Projektet drivs av Universitetet i Leuwen i Belgien, som har stor expertis avseende sällsynta jordartsmetaller och återvinning. Tasman Metals är ett av 27 företag som deltar i projektet.

Förhoppningen är att de olika forskningsprojekten ska mynna ut i nya metoder som kan användas till att återvinna metaller från bland annat magneter och ”phosphors” (lysrörspulver). Framförallt gäller det metallerna Nd, Eu, Tb, Dy och Y, metaller som alla finns i Norra Kärr.

Tasman Metals ser detta som en stor framtida utvecklingspotential för bolaget och regionen om verksamheten i Norra Kärr kommer igång.

Läs mer om RARE3.

Tasman medlem i expertgrupp kopplat till EU-kommissionen

Tasman Metals är sedan hösten 2013 det enda gruvbolaget som ingår i en expertgrupp knuten till EU-kommissionen.

Expertgruppen kallas ERECON (European Rare Earths Competency Network) och Tasman Metals har av EU blivit utvalt att delta i styrgruppen samt i en av de tre arbetsgrupperna.

Expertgruppen arbetar med primära resurser (fyndigheter och gruvor) till återvinning och arbetet koordineras av ett sekretariat baserat i Bryssel. Huvudsyftet med ERECON är att öka och säkra försörjningen av sällsynta jordartsmetaller till industrin i Europa genom att reducera användningen, öka återvinningen och öka möjligheterna till utvinning och extraktion inom Europa.

Läs mer om ERECON.

Medel för fortsatt utveckling

Tasman Metals meddelar att bolaget arbetar med genomförandet av en privat placering. Finansieringen kommer, om den godkänns av börserna i Kanada och USA, att tillföra bolaget cirka 30 MSEK (CAD $5 m). Medlen planeras att användas till att fortsätta utvecklingen av gruvdrift i Norra Kärr och Olserum samt för interna kostnader.

För mer information se www.tasmanmetals.com.

Europeisk industri välkomnar hightech-metaller från Gränna

Regeringen/Näringsdepartementet har slutligen givit Tasman Metals rättigheten att utvinna sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, utanför Gränna.
Beslutet välkomnas av stora delar av den europeiska industrin. Med egen brytning i Europa kommer det stora beroendet från Kina att minska radikalt.

Sällsynta jordartsmetaller är en förutsättning för att utveckla och tillverka viktig modern miljöteknik. Metallerna som finns i Norra Kärr behövs för att exempelvis tillverka hybridteknik i bilar, effektiva vindkraftverk och smarta telefoner.
– Efterfrågan på dessa metaller är mycket stor och väntas stadigt öka. Inte minst på grund av ökad efterfrågan på vindkraftverk och batterier. Idag utvinns merparten av metallerna för världens behov i gruvor i Kina med en miljöpåverkan som inte skulle vara acceptabel i västvärlden. Att vi nu i praktiken har fått klartecken för gruvan genom beviljandet av bearbetningskoncessionen är strategiskt mycket viktigt för Sverige, maktbalansen i världen och försörjningen av metaller till den europeiska industrin. Tillståndet är naturligtvis viktigt även för oss som företag. Det ger oss en trygghet så att vi kan gå vidare med projektet och utvecklandet av bolaget, säger Tasman Metals vd Henning Holmström.

Beskedet från Regeringen innebär att Tasman Metals nu får bearbetningskoncession för fyndigheten i Norra Kärr, beläget utanför Gränna i Småland. Bearbetningskoncessionen ger ensamrätten till att bryta fyndigheten under 25 år och kan förlängas. Enligt företagets beräkningar kommer brytningen att kunna pågå under minst 40 år efter att ett miljötillstånd beviljats. Miljötillståndet omfattar bland annat villkor för verksamhetens bedrivande.

Gruvans eventuella påverkan på Vättern har varit föremål för både skepsis och protester.
– Jag förstår att många människor har känt oro och att man instinktivt säger nej till en gruva om man tror att det kan påverka Vättern, säger Henning Holmström. Nu vet vi med bestämdhet att Vättern inte kommer att påverkas av gruvdriften. Dels har vi som bolag gjort en stor mängd utredningar för att få svar på alla frågor. Dels har ett antal myndigheter och domstolar granskat och prövat projektet ytterst noggrant. Även regeringen menar att det inte finns något som tyder på att Vättern ska påverkas. Det borde nu stå klart för alla att projektets hållbarhet på alla sätt kvalitetssäkrats.

Varför finns det ändå de som är negativa till en gruva i Norra Kärr?
– En del beror på oss. Vi har en hemläxa att göra, att nå ut med information till den breda allmänheten, framför allt avseende påverkan på Vättern. Med mer kunskap om gruvan är jag övertygad om att folk i gemen i framtiden kommer att bli stolta över en eventuell gruva i Norra Kärr och den utveckling som kan ske i regionen.

Läs regeringens pressmeddelande.

Se även www.tasmanmetals.com.

Tasman utökar sin portfölj av kritiska metaller

Tasman Metals har skrivit ett avtal med Tumi Resources Ltd om att överta sex projekt (omfattande totalt sju undersökningstillstånd) avseende volfram i Bergsslagen. Övertagandet av dessa tillstånd sker när Bergsstaten lämnat sitt godkännande.

De sex projekten omfattar bland annat den tidigare gruvan vid Yxsjöberg där brytning utfördes fram till 1989 men på grund av låga metallpriser lades gruvan ned. Vid platsen finns även ett anrikningsverk samt två sandmagasin som beräknas innehålla 2,4 respektive 2,2 miljoner ton material. Bortsett från sanering har anläggningen i stort sett lämnats orörd efter nedläggningen och då fanns det fortfarande ej utbruten mineralisering kvar. De övriga projekten som Tasman avser att ta över är Gussarvet, Wigström, Sandudden, Gustavsberg och Gensgruvan, varav brytning har skett även vid Wigström och Gensgruvan. Alla projekten är belägna i Bergslagen.

Övertagandet av dessa tillstånd, inklusive området där en tidigare producerande gruva är belägen med tillhörande infrastruktur, är ett sätt för Tasman att ytterligare öka portföljen av strategiska metaller i Sverige. Målsättningen på sikt är att bli en betydande producent av strategiska metaller till den Europeiska industrin.

Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att utveckla Norra Kärr utanför Gränna, men volfram är även det en strategisk metall som anses kritisk av EU och Brittiska Geologiska Undersökningen (BGS). Precis som för sällsynta jordartsmetaller domineras världsproduktionen av Kina (monopol) och priserna har ökat.

Se även www.tasmanmetals.com för mer och fullständig information.

Ännu en domstol ger grönt ljus till provbrytning i Norra Kärr

Tasman Metals har fått grönt ljus även från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt för provbrytning vid Norra Kärr.
Tasmans provbrytningstillstånd har överklagats vid domstolen, men beskedet i dag är att Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd.

I sitt beslut skriver domstolen bland annat att det inte finns anledning att betvivla att det ursprungliga beslutet avseende avslag av begäran om inhibition av verkställighetsförordnandet varit felaktigt.
Den 22 juli erhöll Tasman Metals av miljöprövningsdelegationen i Östergötland tillstånd för provbrytning av 200 kubikmeter material vid Norra Kärr. Beslutet omfattade även ett verkställighetsförordnande, vilket innebär att provbrytning kan ske trots att beslutet överklagats.

Beslutet om verkställighetsförordnande från miljöprövningsdelegationen i Östergötland överklagades (inhibition begärdes) först till Mark- och miljödomstolen och senare till Mark- och miljööverdomstolen. Båda domstolarna har nu avslagit respektive inte beviljat dessa överklaganden prövningstillstånd.

– Beslutet visar att våra handlingar har haft rätt kvalitet från början och att det i denna typ av ärenden gäller att vara saklig och presentera fakta och data på ett bra sätt. Våra arbeten och vår planering kan nu fortsätta enligt plan och dessa beslut innebär också ytterligare en kvalitetssäkring av projektet, vilket förhoppningsvis är glädjande för alla berörda, säger Henning Holmström, vd för Tasman Metals AB.

100 frågor till Tasman, Länsstyrelsen och politiker

Tasman Metals AB har idag fått ett brev med 100 frågor från Aktion Rädda Vättern (ARV).
Frågorna är ställda till Tasman, Länsstyrelsen och politiker.
En del av frågorna är sedan tidigare besvarade i de handlingar som är offentliga och som med fördel kan hämtas ned från vår hemsida (tasmanmetals.se och tasmanmetals.com) samt från svenska myndigheter. En hel del av frågorna finns också besvarade i sektionen ”frågor och svar” på denna hemsida (www.tasmanmetals.se).
Under det närmaste året ska fler noggranna studier genomföras, för att uppfylla myndigheternas krav på korrekta beslutsunderlag. Det innebär att en del av frågorna kommer att få sina svar i en senare del av tillståndsprocessen.

Vi vill också nämna att det inom ramen för UNESCOs bisofärsområde, Östra Vätterbranterna (www.ostravatterbranterna.se) finns en dialoggrupp där även representanter för ARV och andra intressenter finns representerade där dessa frågor och andra frågor diskuteras.

Positiva resultat från tester i Olserum

Anrikningstester har genomförts med material från Tasmans fyndighet Olserum, belägen i Västerviks kommun. Testerna har gjorts tillsammans med Geologiska forskningscentralen (GTK) och finansiering från EU genom EURARE-projektet.

Totalt 75 kilo material har använts i försöken hos GTK. De bästa resultaten gav ett utbyte på mer än 90 procent i ca 6 procent av massan, vilket innebär en haltökning i REE-koncentratet på mer än 14 gånger.

Som biprodukt erhölls också ett relativt bra magnetitkoncentrat (65,5 procent järn). De metoder som användes var både magnetiska (LIMS) och flotation. Fler försök och tester kommer att utföras. Läs mer på www.tasmanmetals.com