Miljöutredningarna fortsätter i Norra Kärr

Under sommaren (juli–september) kommer Tasman att fortsätta sina utredningar i Norra Kärr. Detta för att undersöka bergkvalitet, hållfasthet och sprickighet samt bedöma grundvattenförekomst, flöden och möjliga flödesvägar.

Arbetena kommer att utföras på fastigheterna Kaxtorp 1:2 samt Norra Kärr 1:2 och omfattar främst miljöutredningar, där man genom geotekniska (bergtekniska) borrningar utreder bergkvalitet, hållfasthet och sprickighet. För detta planeras det att borras sju geotekniska hål, cirka 150 meter djupa med en diameter på cirka 56 millimeter.

Det kommer även ske geohydrologiska utredningar för att bedöma grundvattenförekomst, flöden och möjliga flödesvägar. För detta kommer ytterligare tre hål borras, bland annat för provpumpning och provtagning av grundvattenkvalitet. Dessa hål är cirka 50–100 meter djupa med en diameter på cirka 160 millimeter.

Totalt kommer antalet borrmeter att uppgå till cirka 1 300–1 400 meter, vilket kan jämföras med de idag cirka 120 borrade hålen som omfattar cirka 20 000 borrmeter. De tidigare borrningarna har gjorts främst för analys av fyndigheten.

I ett senare skede under sommaren och hösten kommer ytterligare borrningar att genomföras inom ramen för det sameuropeiska forskningsprojektet EURARE. Denna borrning kommer preliminärt att omfatta cirka 500 borrmeter (30–50 meter djupa hål, med en diameter på cirka 101 millimeter).

EURARE är ett forskningsprojekt som är finansierat av EU med deltagare från flera länder, företag och universitet i Europa.

Läs gärna mer på www.eurare.eu.

Kommentarer inaktiverade.